ALGEMENE VOORWAARDEN FOTO VAN DE KERKHOF

 

www.fotovandekerkhof.nl

Noord Koninginnewal 9

5701 NJ HELMOND

0492-537649 - Info@fotovandekerkhof.nl

KvK-nummer: 17051854 - BTW-identificatienummer:  NL 800425418B01

 

Artikel 1 - Definities

Opdrachtnemer: de rechtspersoon, zijnde Foto van de Kerkhof v.o.f.;

Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de opdrachtnemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de opdrachtnemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever en opdrachtnemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de opdrachtgever of opdrachtnemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de opdrachtnemer, overeenkomst (waaronder ook overeenkomst op afstand), verkoop en koop tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de opdrachtnemer zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. De opdrachtnemer en opdrachtgever zullen in onderling overleg vervangende bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eventueel vernietigde bepaling in acht genomen wordt.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de opdrachtnemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen uit afdeling 9A (overeenkomst op afstand) van boek 7 BW.

 

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De opdrachtnemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5 – Klanten buiten Nederland

 1. Klanten buiten Nederland met een geldig BTW nummer moeten voor het bestellen eerst een account aanmaken en contact met ons opnemen. Wij kunnen dan het opgegeven BTW nummer verifiëren en de account dusdanig instellen dat u BTW vrij kunt bestellen. Bestelt u zonder dit te doen, dan wordt door de site automatisch BTW gerekend en dient u dit zelf in eigen land terug te vorderen. Wij kunnen dit niet achteraf corrigeren.

Artikel 6 - De prijs en betaling

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de opdrachtnemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de opdrachtnemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de opdrachtnemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief de kosten van verpakkingen, in-en uitlading en vervoerskosten.
 6. Voor zover niet anders is overeengekomen dient betaling vooraf te geschieden via een van de op de website aangeboden online betaalmethoden.
 7. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de opdrachtnemer te melden.
 8. In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Daarbij zal de opdrachtgever eerst in gebreke worden gesteld en wordt aan hem nog een termijn voor nakoming geboden. Indien ook deze termijn is verstreken is de wettelijke rente en zijn de buitengerechtelijke kosten (o.g.v. de staffel buitengerechtelijk incassokosten) verschuldigd aan opdrachtnemer.

Artikel 7 - Levering en uitvoering

 1. De opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan het bedrijf kenbaar heeft.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. De leveringstermijnen zullen nimmer als fatale termijnen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de opdrachtnemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever bij de opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. De kosten voor de levering zullen per bestelling worden vermeld op het besteloverzicht onder ‘het winkelwagentje’.

Artikel 8 – Herroepingsrecht, de kosten voor herroepen en de verplichtingen voor de opdrachtgever levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de wettelijke termijn van veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de opdrachtgever.
 2. Tijdens deze termijn zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de opdrachtnemer retourneren, conform de door de opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de opdrachtgever zich richten naar de door de opdrachtnemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Verplichtingen van de opdrachtgever tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de opdrachtgever het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De opdrachtgever is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen enkel de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal de opdrachtnemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending, terugbetalen.

 

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de opdrachtgever niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de opdrachtnemer alleen worden uitgesloten indien de opdrachtnemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de opdrachtnemer geen invloed heeft;
  • die hun waarde voor de verkoper verliezen (zoals bijvoorbeeld persoonlijke producten);
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de opdrachtgever de verzegeling heeft verbroken;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de opdrachtgever is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

 1. De opdrachtnemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de opdrachtnemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de opdrachtgever ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtnemer jegens de opdrachtnemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 klachten- en geschillenregeling, bevoegdheid rechtbank

 1. Indien de opdrachtgever ontevreden is over de geleverde producten en/of diensten van opdrachtnemer kan hij een schriftelijke klacht indienen bij opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal daarop binnen 14 dagen schriftelijk reageren en proberen de klacht in der minne op te lossen.
 2. Op overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Op alle geschillen is uitsluitend de rechtbank Oost Brabant bevoegd te beslissen.